وبلاگ

آنتی اسکالانت

  دلیل استفاده از آنتی اسکالانت رسوب گذاری  به معنی رسوب ذرات در غشا است و باعث می‌شود که آنها بسته شوند . بدون استفاده از روش های جلوگیری از رسوب ، غشای اسمزی در اثر عبور جریان حاوی عناصر …

ادامه مطلب

مواد شستشو ممبران

زمان سیستم RO عملیات شسشتشو زمانی  که  RO شما شواهد رسوب را نشان می دهد،درست قبل از گرفتگی کامل ممبران ، و یا به عنوان یک موضوع برای تعمیر و نگهداری روزمره توصیه می‌شود .

ادامه مطلب